Oferta - Jak zamówić?

Ogólne Warunki Sprzedaży


1.Postanowienia ogólne

a) Właścicielem strony www.halinex.com.pl jest P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wschodnia 1, 85-779 Bydgoszcz.

b) Przedmiotem działalności P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o. jest sprzedaż towarów i usług dostępnych między innymi na stronie internetowej www.halinex.com.pl oraz www.opakowanie.com.pl.

c) Klientem P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o. może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

d) Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

e) Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą odbiegać od faktycznego wyglądu konkretnego towaru, co w żadnym wypadku nie zmniejsza jego wartości handlowej.

f) Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych lub wykonania indywidualnych nadruków wymagają bezpośredniego kontaktu z P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o.


2. Warunki sprzedaży


a) Warunkiem dokonania zamówienia jest przesłanie przez Klienta oferty zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: handlowy@halinex.pl lub fax: (52) 376 27 75

b) Po wysłaniu oferty zakupu, do Klienta zostaje przesłane pocztą elektroniczną zwrotne potwierdzenie otrzymania zapytania, co stanowi informację, że zapytanie dotarło do P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o.

c) Po otrzymaniu zamówienia P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia zamówienia.

d) P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość sprostowania każdego błędu pisarskiego lub arytmetycznego w cennikach, fakturach i innych dokumentach.

e) Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej www.halinex.com.pl są cenami netto i nie zawierają kosztów wysyłki.

f) Podane na stronie www.halinex.com.pl ceny mogą ulec zmianie. Jeżeli zmiana cen nastąpi w trakcie realizacji zamówienia Klient zostanie poproszony o akceptację aktualnych cen przed dostawą towaru, w przypadku braku akceptacji zamówienie zostanie uznane za anulowane.

3. Zwrot towaru / reklamacja

a) Zwrot towarów bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient. Odsyłany towar nie może nosić oznak używania oraz musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, w przeciwnym wypadku firma P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.

b) Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy produktów wykonanych na specjalne zamówienia Klienta, produktów pozakatalogowych oraz produktów zamówionych w dużych ilościach.

c) Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia wady powstałej w wyniku transportu, klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza uszkodzenia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia wady towaru, klient zawiadamia P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o. o wadzie w terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki w formie reklamacji złożonej na piśmie.

d) W przypadku uwzględnienia reklamacji, P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o. dokona wymiany wadliwego towaru na nowy, a w razie niemożności wymiany towaru, uzgodni z Klientem inny sposób załatwienia reklamacji.


4. Ochrona danych osobowych


a) Dane dotyczące Klientów P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o. są przechowywane i przetwarzane przez P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o.


5. Postanowienia końcowe

a) W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży i umową zawieraną z Klientem mają zastosowanie odpowiednie przepis Kodeksu Cywilnego.

b) Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży jest właściwy sąd w Bydgoszczy, a prawem właściwym są przepisy prawa polskiego.